คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ปี 2561 BC-30949

299฿

รหัสสินค้า: KP-30949 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ปี 2561 BC-30949
สารบัญ

*ประวัต วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างของกรมฯ                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                                    
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542                                            
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559          
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                    
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                       
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                          
*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                       
*เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง
*ส่วนที่ 1  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                 
*ส่วนที่ 2  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                      
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                  
*เนื้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                      
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                             
*สรุปเนื้อหาความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา                                 
*ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ                                                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข 2560 
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์