คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์    
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                          
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับ Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์