คู่มือสอบพนักงานการตลาด 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการตลาด 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                          
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*แนวทางส่งเสริมการตลาด                                                                                          
*การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ ด้านการท่องเที่ยว                                                                               
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์