คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1. และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2. และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                     
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารบุคคล                                                                                 
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       
*
 Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           
* Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                          
* Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                    
* Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                               
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.