คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                     
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527                                                            
*นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                      
*ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย                                                                      
*ความรู้ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ                                                                                      
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับอ้อย การปลูก ขยายพันธ์                                                                             
*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล                                                 
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                      
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม