คู่มือสอบนักประชาสัมพันปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                    
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                             
*การสื่อสาร                                                                                                            
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                          
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ                                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การทำข่าว เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม