คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703

320฿

รหัสสินค้า: KP-30703 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบรองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561 BC-30703
สารบัญ
##หลักการบัญชีทั่วไป
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี                                             
*เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน                                                                         
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     
*เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                       
*หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                            
*เจาะข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                         
*กระบวนการงบประมาณ                                                                                     
*เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                          
*หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                                            
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน                                                
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด                                                                       
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า                                                  
*นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน                                                                  
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)                          
*โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)                                                         
*โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                      
*โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)                                                          
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                          
*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                  
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546