คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ                                      
*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                       -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                      
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา                               -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                           -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                           -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                           -แนวข้อสอบ สาระสำคัญตามประมวลกฎหมายอาญา  และคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ (แนวถาม-ตอบ)                                                                                               
*พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                       -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม