คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BC-30390

260฿

รหัสสินค้า: KP-30390 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BC-30390
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                    -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                      
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547                                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                                                                                        
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                              -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                                                       -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม