คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                                 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                    -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                         
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                    -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม