คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                     
*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์                                                                      
*ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ                                                                           
*ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                          
*ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม                            
*ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                 
*เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย                                                                              
*เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงระบบ  A.M. ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                 
*การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                   
*ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต                                                  
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
*ระบบปรับอากาศ                                                                                                               -เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                  -เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                -เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.