คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                  
*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างสรรค์เนื้อหา(Content)                                                                                 
*การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์                                            
*ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การถ่ายเทปโทรทัศน์ และการตัดต่อวีดีทัศน์                    -เจาะข้อสอบรวมด้านประชาสัมพันธ์