คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่
สารบัญ
+ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                  1         -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 5 +พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552                                               17         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                      22              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                 25         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                              36         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          98         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                 150         -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                            202         -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                        252