คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540              
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                        
*แผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจ                                                                                                   
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                              
*การติดตามและประเมินผล                                                                                                  
*การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                            
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.