คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                     
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              
*การบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                            
*การจัดทำใบแจ้งหนี้                                                                                                                                                                       
*การจัดทำข้อมูล                                                                                                                                                                             
*การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า                                                                                                                                                                     
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                                
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                              
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน