คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756

260฿

รหัสสินค้า: KP-9756 & หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน วิชาพิ้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง  กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756  
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                        -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                     
*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                                                                                                                      -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ งานธุรการ