คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               
*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                               
*สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                           
*แผนและโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                           -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์