คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688

260฿

รหัสสินค้า: KP-9688 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9688
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                         
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                         -ความหมายของ แรงงาน                                                                                                 -ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                              -การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                               -ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                            -การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                                         -สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                               -มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                    -ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        
*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                
*พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
*พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    
*พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554      
*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.