BC-270 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)

230฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -จรรยาบรรณวิชาชีพครู -คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม -วินัย และการรักษาวินัย -สมรรถนะวิชาชีพ -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 -มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู -แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรมและค่านิยม -แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู      ราคา พิเศษ 230 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center