BC-123 เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (ภาค ข.)

200฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏที่เกี่ยวข้อง -พระ ราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 -พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ -หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง -เหตุการณ์ปัจจุบันทีเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ ราคา พิเศษ 200 บาท จัดทำโดย   ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center