BC-3310 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ความรู้ความสามารถและความแม่นยำ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.         ความรู้ความสามารถทั่วไป และความละเอียดแม่นยำ มิติสัมพันธ์ ใช้ได้กับทุกตำแหน่ง              ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (รวม 100 คะแนน) พร้อมกับวิชาความละเอียดแม่นยำ (50 ตะแนน)            เนื้อหาประกอบด้วย     –  เจาะข้อสอบความละเอิียดแม่นยำ –  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์ –  รวมเจาะข้อสอบความละเอียดแม่นยำและด้านมิติสัมพันธ์ ชุดที่่ 3 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานความรู้ภาคคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 1พร้อมเฉลย     – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถอนุกรม ชุดที่  2   พร้อมเฉลย     –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3      พร้อมเฉลย –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4     พร้อมเฉลย     –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไปเงื่อนไขทางภาษาและเงื่อนไขทางสัญลักษณ์ ชุดที่ 5 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไปการสรุปความ ชุดที่ 6พร้อมเฉลย –  เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก     –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 –   เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 –   เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่  6     –  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 1 –  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 2 –  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 3 –  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 4     –  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์ –  เจาะแนวข้อสอบการสนทนา     –  เจาะรวมแนวข้อสอลภาคศัพท์ ชุดที่ 2 –  เจาะรวมการอ่านเนื้อเรื่อง Reading Comprehension          ราคา พิเศษ 260 บาท     จัดทำโดย….. สถาบัน The Best Center