BC-200 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

220฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.) -พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 -พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน           ราคา พิเศษ 220 บาท    จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม                        สถาบัน The Best Center