BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น

299฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะหืและสรุปเหตุผล -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอุปมาอุปไมย ส่วนที่ 2 ภาษาไทย -เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค -เทคนิคการทำข้อสอบตีความ/สรุปความ -การเขียนตัวสะกด -การใข้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน -ลักษณะข้อสอบกาใช้ลักษณนาม -ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อมล -การใข้สำนวนไทย -การเรียงประโยค ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 -พรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่มเติมถึงฉบับที่ 4 -พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที 12 พ.ศ.2552 -พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 -พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 -พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 -พระราชกฤษำกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ ราคา 299 บาท จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center