BC-324 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม.

240฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย 1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี งบประมาณ และการบัญชี ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รายได้และค่าใช้จ่าย -สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน 2.การวิเคราะห์งบการเงิน -แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน 3.หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น -แนวข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น 4.กระบวนการงบประมาณ -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ 5.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ข้อบัญญัตกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไข 7. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไข -แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไข -แนว ข้อสอบระเบียบกรุงเทพหมานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไข