สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครพยาบาล (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 20,000 บาท จำนวน 6 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 13,950 บาท จ านวน 3 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. พณิชยการ ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet รวมทั้งเครื่องใช้ส านักงานได้ดี
 3. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน,สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสม

กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และ

คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 15,810 บาท จ านวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือ เป็น

ทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และการให้บริการที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานเพื่อองค์กร
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Lilustrator

เป็นต้น

 1. มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าว สารคดี บทสัมภาษณ์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของ

ผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,485 บาท จ านวน 9 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพนักงานขับรถ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 12,670 บาท จ านวน 2 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีใบขับขี่ ประเภท 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 12,670-20,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สภากาชาดไทย

Scroll to Top