การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ แผนกจัดหา กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

การทางพิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ แผนกจัดหา กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ฯโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่ง่ถายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานผ่านาการเณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  สำนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

การสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Scroll to Top