สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -29 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

“สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ 19 มี.ค. -29 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจการอุปถัมภ์)

เรื่อง สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (น่านชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีตามสาขาที่ทางโรงเรียนระบุไว้เจ้านั้นและจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(ทรานสคริป)สำเร็จการศึกษา
 3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 40 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

 1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริป)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน จำนวน 1 ฉบับ

การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ  ชั้น 1 อาคารอำนาจ-พูนสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจการอุปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-20 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  ในวันเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ

 1. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ.(สพป.ชลบุรี เขต 1) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.(สพป.ชลบุรี

Scroll to Top