กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มี.ค. 2561

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มี.ค. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระรวงการต่างประเทศ

ที่ 16/2561

เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

ตามประกาศกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคลคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานที่กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรานั้น

กองกลางขอขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว ออกไปอีก 15 วัน จนถึงันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สำหรับผูที่ได้สมัครไว้แล้ว กองกลางจะยังคงเก็บรายชื่อไว้เพื่อรอสอบคัดเลือกตามกำหนดการใหม่ รายละเอียดปรากฎดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง

 1. พนักงานประชาสัมพันธ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 2. พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับ
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office word excel และ Powerpoint
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีสำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
 6. สำหรับตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการทางมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานจัดเก็บข้อมูลสถิติมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop และใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของหน่วยงานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ด้วยภาษาไทยภายใต้หัวข้อประกาศและอื่นๆหรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา
 2. ผู้สมัครสามารถกรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6  กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยาในวันและเวลาราชการหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา  ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพ  10400  วงเล็บมุมซองสมัครงานกองกลาง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
 3. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกลาง ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ โทรศัพท์  02 203 5000 ต่อ 2400 3

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบ 2  โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา Transcript of Records  ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนดจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ในสำเนาเอกสารทุกหน้า

ตำแหน่ง: พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll to Top