ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มี.ค. -8 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

“ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มี.ค. -8 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์การบินทหารบก

เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน  ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 8 อัตรา  และจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เสมียน (ชกท. 710)  จำนวน 4 อัตรา
 2. พลขับรถ (ชกท. 640)  จำนวน 4 อัตรา
 3. พนักงานราชการ (ตำแหน่งช่างประปา) จำนวน 2 อัตรา
 4. พนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานราชการ (พนักงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2531 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2543)  ยกเว้นตำแหน่งพลขับรถ (ชกท. 640)  อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2531 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2539)
  1. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรและขนาดรอบอก 76/79 cm.  ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
  2. ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตามพรบรับราชการทหารพ.ศ 2497  ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรและขนาดรอบอก 75/78 cm  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของศูนย์การบินทหารบกวัดได้และไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในพ.ศ 2540  ยกเว้นจบ รด. ปี 3 แล้ว ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการตามพรบรับราชการทหารพ. ศ. 2497 ในปี 2561
  3. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ 2497
  4. ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งเท็จต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อศูนย์การบินทหารบกได้ในภายหลังและหากตรวจสอบพบจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
  6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
  8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  9. ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรีถึงจ่าสิบเอกเข้ารับราชการใน ทบ. และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ
  10. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
  11. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
  12. ไม่รับสมัครผู้ที่ร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710)

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แล้วไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังไม่ได้

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)

 1. รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 3. สามารถขับรถยนต์ได้เป็ฯอย่างดี มีอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา

 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการเงินและบัญชี (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) (รับเฉพาะผู้หญิง)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) รับเฉพาะผู้หญิง)

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแดสงในวันสมัครให้ครบถ้วน พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด ดังนี้

 1. ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ของผู้สมัคร
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 5. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง บิดามารดา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของตนเอง บิดา มารดา, ใบรับรองสถานที่เกิดจาก เขต/อำเภอ ของตนเอง (กรณี บิดามารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร)

เอกสารสำคัญทางทหาร พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด

 1. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
 2. ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 3. บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
 4. บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9

ระเบียบการสอบและการแต่งกาย

 1. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 15 นาที ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ
 2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
 3. ผู้ที่กระทำการใดอันเป็นการทุจริตในการสอบ ศูนย์การบินทหารบก จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกฯ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
 4. การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

การทดสอบและวิชาที่สอบคัดเลือก

การสอบ

ชั้นที่ 1 สอบภาคทฤษฎี

ชัน้ที่ 2 สอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710)

 1. สอบภาคทฤษฎี ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555) และวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (30 คะแนน)
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (15 คะแนน)
 3. สอบภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office (40 คะแนน)
 4. สอบสัมภาษ์ (15 คะแนน)

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท. 640)

 1. สอบภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ การปรนนิบัติบำรุง และกฎหมายจราจร (30 คะแนน)
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่งกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด (15 คะแนน)
 3. สอบภาคปฏิบัติ การขับรถยนต์ (40 คะแนน)
 4. สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา

 1. สอบภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างงานก่อสร้าง (30 คะแนน)
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (15 คะแนน)
 3. สอบภาคปฏิบัติ การวางท่อภายในอาคารและนอกอาคาร (40 คะแนน)
 4. สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 1. สอบภาคทฤษฎี ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555) และวิชาภาาาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (30 คะแนน)
 2. สอบภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office (40 คะแนน)
 3. สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)

พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 1. สอบภาคทฤษฎี วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (30 คะแนน)
 2. สอบสัมภาษณ์ (15 คะแนน)

ผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นที่ 1 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นที่ 2

การบรรจุเข้ารับราชการ ผู้สมัครสอบในแต่ละตำแหน่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่กำหนดในข้อ 6 โดยศูนย์การบินทหารบก จะพิจารณาบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ที่สอบคัดเลือกต่ำกว่าเรียงตามลำดับ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ าหอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก

กำหนดการสอบคัดเลือก

 1. การสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) พนักงานราชการ ตำแนห่ง ช่างประปา พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในันพุธที่ 14 มนาคม 2561 เวลา 14.00-14.30  าห้องประชุมสันติสุข ศูนย์การบนทหารบก โดยให้ผุ้สมัครมาพร้อม เวลา 13.00 น.
 2. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.6410) และพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 06.30 ณ อ่างเก็บน้ำพระงามศูนย์การบินทหารบก โดยให้ผู้สมัครมาพร้อม เวลา 06.00 น.
 3. การทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
 4. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) และ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เวลา 13.00 กองการศึกษาโรงเรียนการบินทหารบก โดยให้ผู้สมัตครมาพร้อมเวลา 13.30
 5. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) การขับรถยนต์ เวลา 13.30 ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก โดยให้ผู้สมัครมาพร้อมเวลา 13.00
 6. พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา การต่อท่อวางท่อ เวลา 13.30 ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก โดยให้ผู้สมัครมาพร้อมเวลา 13.00

วัดขนาดร่างกาย แลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เสมียน (ชกท. 710) ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.6401) พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประปา พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีและพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก

ค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 150 บาท

การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักผ่อน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 03648-6925 ต่อ 39417 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบเลือกเป็นนายทหารประทวน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ กองกำลังพล ศูนย์การบินทหารบก

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,เสมียน,พลขับรถ,ช่างประปา,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การบินทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์การบินทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ศูนย์การบินทหารบก

Scroll to Top