กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์และนักประชาสัมพันธ์ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่างจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดอ่านและเขียน

เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาท

จำนวน 11 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
รับคำร้องขอ ตรวจสอบคำร้องขอ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดอ่านและเขียน

เงินเดือนเดือนละ 15,000  บาท

จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการติดต่อ ชี้แจงในเรื่องทั่วทั่วไป สำรวจ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดทำเอกสารเพื่อนำออกเผยแพร่ งานเอกสาร การจัดการทั่วไป ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
วันและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเองณสำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 3)  กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น  ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น./ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. โทร 02 203 5000 ต่อ 33010  3019 วันและเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 • 26 กุมภาพันธ์- 16 มีนาคม 2561 (วันและเวลาราชการ)
  รับสมัคร
 • 27 มีนาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
 • 31 มีนาคม 2561
  สอบข้อเขียน
 • 17 เมษายน 2561
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 23 เมษายน 2561  
  สอบสัมภาษณ์
 • 27 เมษายน 2561
  ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสำนัก ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และ
 • 15 พฤษภาคม 2561
  รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครมีดังนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร)
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์ หรือจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องจะต้องนำสำเนาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในยื่นด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย)
 5. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกรายการมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ในสำเนาเอกสารทุกหน้า

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุมีดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกพว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 2. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไปหรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหารพร้อมทั้งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll to Top