วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 24 มี.ค. -25 มี.ค. 2561

“วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 24 มี.ค. -25 มี.ค. 2561

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/ทบ 76/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

ด้วยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ

สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องเลือกสถานที่ปฏิบัติงานประจำตามรหัสที่ระบุ ดังนี้

 • รหัสที่ 01 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ
 • รหัสที่ 02 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
 • รหัสที่ 03 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค
 • รหัสที่ 04 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
 • รหัสที่ 05 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
 • รหัสที่ 06 ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
 • รหัสที่ 07 ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
 • รหัสที่ 08 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
 • รหัสที่ 09 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
 • รหัสที่ 10 ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
 • รหัสที่ 11 ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน

หมายเหตุ
รหัสที่ 01-03 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนวกลาง
รหัสที่ 04-11 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2534 เป็นต้นไป) กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 4. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน าทั้งนี้ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (personal) เท่านั้น
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 6. สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้
 7. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 บวท. จะให้ออกจากงานทันที

เงื่อนไขการสมัครสอบ

 1. ผู้สมัครต้องเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามรหัสที่ระบุไว้ในข้อ 2. ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และเป็นการบรจุทำงานประจำ ณ ที่ตั้งนั้นๆ
 2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณี หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครบิดเบือนความจริง แจ้งเท็จ หรือปิดบังข้อเท็จจริงจากการแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ บวท. ถือว่าการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะพิจารณาดำเนินคดีตามความเหมาะสมต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ให้นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ชุด และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transctipt of Records) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองผลการศกึษาที่แสดงว่าสอบไล่ผ่านได้ครบถ้วนทุกวิชา
 6. ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตามเกณฑ์ที่ บวท. กำหนด และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
 7. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3 และมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ อาคารกีฬา เลขที่ 102 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น.

การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

– ประกาศสถานที่ เวลา และรายละเอียดในการสอบทางเว็บไซต์ หัวข้อร่วมงานกับเรา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
– กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 31 มีนาคม 2561

การสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน ทั้งหมด 3 หมวดวิชา ได้แก่
  • ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
  • ความรู้พื้นฐานทั่วไป (ภูมิศาสตร์กายภาพ ความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์)
  • ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
 2. ทดสอบทักษะในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard) โดยจะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที
 3. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษ เทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ความสามารถในระดับ Operation Lever (Level 4)
 4. ตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง
 5. สอบสัมภาษณ์ภาคภาษาไทย

บวท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไปตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บวท. ไม่ได้

 

ตำแหน่ง: นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน วิทยุการบินแห่งประเทศไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

Scroll to Top