สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ 12 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 143 อัตรา

“สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ 12 มี.ค. -22 มี.ค. 2561 รวม 143 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสำหรับปฏิบัติงนสังกัดกองต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยครู จำนวน 28 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ตำ่กว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

พนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปรกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอกาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3-ม.3 หรือเทียบเท่า

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ,000 บาท

ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

คนงาน จำนวน 62 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ และมีความรู้ความสามารถทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรเองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎมหาย และ
2. เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารและหลักฐานในวันรับสมัครดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาแสดงผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 1 ฉบับโดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
  5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
  6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครตำแหน่งพนักานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
  7. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการรับสมัคร โทร. 0-2174-3390-9 ต่อ 203

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากปรากฎว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบางปูจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งนั้น

ตำแหน่ง: รวม143อัตรา,ผู้ช่วยครู,พนักงานตรวจโรคสัตว์,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา
*,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 143
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top