สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 มี.ค. -14 มี.ค. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 มี.ค. -14 มี.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2)สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. พัฒนาระบบงาน และดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และนโยบายส่งเสริมการลงทุน
3. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา เอกสารการประชุมและรายงานการประชุมต่างๆ จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา
4. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. สนับสนุนพัฒนาระบบงานด้านงบประมาณของกองทุน
และงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
การติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา เอกสารการประชุม
และรายงานการประชุมต่างๆ จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา
3. รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. สนับสนุนพัฒนาระบบงานด้านงบประมาณของกองทุน
และงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
การติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา เอกสารการประชุม
และรายงานการประชุมต่างๆ จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา
3. รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานจัดการประชุม
2. งานสารบรรณ
3. งานสถิติ และการจัดทำผลการประชุมรายเดือน
4. งานบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานกองทุน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Scroll to Top