กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -15 มี.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -15 มี.ค. 2561 รวม 5 อัตรา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(2) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
(3) ดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(4) ประสานและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ภายนอกองค์กร และระหว่างหน่วยงาน
(5) จัดเก็บ รวบรวม และสำรองข้อมูล และรายงานผลการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(7) ดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(8) ประสาน นำเข้า ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
(9) จัดเก็บข้อมูลการจราจรของเครือข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(10) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(11) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) พิจารณาแหล่งงบประมาณในขั้นตอนการขอใช้งบประมาณนโยบาย
(2) ดำเนินการในขั้นตอนคำขอการขอใช้งบประมาณในระบบ budget.deqp.th
(3) ดำเนินการในขั้นตอน แจ้งสถานะการขอใช้งบประมาณในระบบ budget.deqp.th
(4) จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบนโยบายในระบบ Excel
(5) จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประจำปี
(6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
(7) จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน (2 ครั้ง/เดือน)
(8) จัดทำรายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
(9) จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายให้แต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง เพื่อเป็นตัวชี้วัด
(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง (ลงระบบ E-GP)
(2) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและออกเลขครุภัณฑ์ของกรมฯ พร้อมบันทึกลงในโปรแกรมระบบการบันทึกวัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
(3) ลงทะเบียนคุมใบกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์ออกเลขรหัสครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ
(4) คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานของกรมฯ ตามการออกเลขในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
(5) จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุประจำปีให้กรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมกับตรวจความถูกต้องของรายงานกรรมการจัดส่ง และตรวจสอบรายการสินทรัพย์คงเหลือประจำปี
(6) จัดทำรายงานจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน
(7) แจ้งการปรับตามสัญญา และสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญา ทุกรายการที่มีค่าปรับ
(8) คืนหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน พร้อมทะเบียนคุม และประสานคู่สัญญา
(9) จัดทำหนังสือโอนสิทธิ์การรับเงินตามสัญญา ทุกสัญญา
(10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการช่วยจัดทำแผนงาน โครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(2) ร่วมดำเนินงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม และภาคีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
(4) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
(5) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(6) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) การจัดการข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดทำและวิเคราะห์ฐานข้อมูลและสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(3) การจัดทำและวิเคราะห์ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
(4) การออกแบบ เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-12 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top