กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด

ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

กลุ่มงาน

สังกัด

จำนวน

1

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริหารทั่วไป

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

1 อัตรา

2

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

1 อัตรา

3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 อัตรา

4

นักวิชาการพัสดุ

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

1 อัตรา

5

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

1 อัตรา

6

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

 

7

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

บริหารทั่วไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำผิวดิน น้ำเสีย น้ำประปา เป็นต้น
 2. พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ
 3. พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/EC 17025
 4. พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 18000 และมาตรฐานกรมโรงงาน
 5. สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเคมี เคมีเพื่ออุตสาหกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อมชีววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 2. หากผู้สมัครมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ISO/IEC 17025 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร
189/193 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 219 329, 076 219 415

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
 2. บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
 3. ปฏิบัติงานด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม จัดทำบันทึกและรายงานการประชุม
 5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานลงในเว็บไซต์
 6. ปฏิบัติงานด้าน IT ของสำนักงาน
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร
5 ถนนท่าสิงห์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 313404

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่งสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบั้ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สถานที่รับสมัคร
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035 336 356

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 2. ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ
 5. ปฏิบัิงานร่วมหรือสนับสนุนากรปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ภูมิศาสตร์ และวนศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 3. มีความรู้ความเข้าใจทางภาษาอังกฤษ
 4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

สถานที่รับสมัคร
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.076211067

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป เืพ่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานและงานบริหารทั่วไปในด้านต่างๆ ประกอบด้วย งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานอาคารสถานที่
 2. ปฏิบัติงานด้านระเบียบสำนักนายกรัฒนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วางแผนงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม และงานพิธีการต่างๆ
 3. งานทะเบียนประวัติบุคคล และจัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคล รวบรวมข้อมูลของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประอบการพิจารณาาเลื่อนเงินเดือน
 4. งานร่างหนังสือ โต้ตอบ การตรวจทานข้อมูล การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานการประชุม
 5. การรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การวิเคราะห์และติดตามงบประมาณและแผนงานโครงการเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การติดต่อประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกียวข้อง
 6. งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.034713135

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
 2. ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของหน่วยงาน หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นงานของสำนักงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

สถานที่รับสมัคร
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร.042 316 707

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 1 ฉบับและสำเนาใบปริญญาบัตรจำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัครโดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครวันยื่นแทนก็ได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานด้านอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต,จันทบุรี,พระนครศรีอยุธยา,สมุทรสงคราม,สระบุรี,หนองบัวลำภู ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top