กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -13 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระยองรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังมีรายละเอียดดังต่อไป

ตำแหน่งชื่อกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานการเงินและบัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อัตราว่าง 1 อัตรา
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสังคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายอัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน โปรดพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานนิติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

นักรังสีการแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอกซ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนื้องอกก้อนทูมด้วยเครื่องโคบอลต์ 60  และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคเงินอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดโรคการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีและสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสี ฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆทำรายงานการปฏิบัติงานสถิติผลงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน 19500 บาทต่อเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. โครงงานเทคนิคบริการโรงพยาบาลตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
2. โรงงานเทคนิคบริการโรงพยาบาลรัตนวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิคและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

นักจิตวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิตให้คำแนะนำปรึกษารวมทั้งการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงานฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยาภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก

วันรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึงวันที่ 13 มีนาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกแล้วไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วโดยสารมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
  2. สามเงาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ เอาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองวุฒิสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนได้
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ 2535 จำนวน 1 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,นักจิตวิทยา,นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top