กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ด้วยจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานชื่อตำแหน่งกองงานและรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  0 427 21111 ต่อ 1104 ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้วโดยผ่านมาแล้วไม่เกิน 1 ปีนับจากวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูปให้เขียนชื่อนามสกุลไว้ด้านหลังรูปด้วย
  2. สำหรับแสดงผลการศึกษาเช่นสำเนาปริญญาบัตรและชา script ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร  ฉบับทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวข้างต้นไม้ยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทนก็ได้
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. หลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการผ่านงานจำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top