สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -19 มี.ค. 2561

“สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -19 มี.ค. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ

จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ดูจังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. เป็นผู้ช่วยในการจัดทำบัญชีเอกสารงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน  ค่าเงินในเรื่องเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียนวิธีการทางบัญชีของส่วนราชการ
 2. เป็นผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. จะทำได้จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับจ่ายเงินเพื่อให้การรับจ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ประสบการณ์ทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
 7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นเสนองานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
 9. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 10. ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม microsoft word excel และการใช้  Internet  เป็นต้น
 5. ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
 6. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 7. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 8. มีความสามารถในการสื่อสารรับฟังและชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

รับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษาได้แก่สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับโดยใช้ต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2561
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2561 มายืนแทนกันได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ

โดยนายสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Scroll to Top