สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

จำนวนอัตราว่าง  1 อัตรา

รหัสสาขา  211

สาขาวิชา ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง

อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่และที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2561 ในวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วเลยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน 3 รูป ใช้ติดใบสมัคร 1 รูปและใบตอบรับการสมัคร 2 รูป
  2. สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรและ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวน 2 ฉบับ
  3. ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด. 8  ใบสด.9 และใบสด.43) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองเสร็จโดยจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้นจำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครงานเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Scroll to Top