สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง (ครู)  เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ ทำเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 201  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจำนวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งผลงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ครู)  จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชา
  กลุ่มวิชา 201 กลุ่มวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ ทำเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์ ทำเครื่องจักรกลเกษตร
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองเสร็จโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้นจำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในวันราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครจำนวน 3 รูปใช้ติดใบสมัคร 1 รูปและใบตอบรับการสมัคร 2 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตรและหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ใบสำคัญทางทหาร ใบ สด. 8 และ ใบ สด. 9 และ ใบ สด. 43 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือ รับรองสิทธิ์โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้นจำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในวันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยและให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารไว้ทุกฉบับ

วิธีการสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการดังนี้

 1. ขอรับคำร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีหรือขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
 2. กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วยคำร้องขอสมัครและใบสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการและลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
 3. ติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูปลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจำนวน 2 รูปลงในบัตรประจำตัวผู้สอบในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
 4. ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครด้วยให้ยื่นการสมัครสอบเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและให้ยื่นภายในวันเวลาและสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้วให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบและลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับรอรับบัตรประจำตัวผู้สอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับประเมินสมรรถนะโดยการสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Scroll to Top