กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มี.ค. -14 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มี.ค. -14 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้างการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุการวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติ งานฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ค่าตอบแทน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับจากวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูป
  2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปริญญาบัตรและพลาสติกหากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมเนื้อ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 14 มีนาคม 2561
  3. ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยพร้อมทั้งนำหลักฐานตัวจริงมาตรวจสอบด้วย

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top