กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -9 มี.ค. 2561

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -9 มี.ค. 2561

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
 1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  ตำแหน่งเลขที่ 335
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  73 หมู่ 2  ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  062 469 4114

2.  ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร โครงงานเทคนิค ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ตำแหน่งเลขที่ 661
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 035 535 414 ตอน 102

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว ด้วยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
 จำนวน 2 ฉบับ โดยใช้การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 มีนาคม 2561
3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทนก็ได้
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) -ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือรับรองความประพฤติกรณีเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 2 ฉบับ เช่น สด. 8  หรือ สด.9 หรือ สด.43 (  เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

ทั้งนี้ ให้เงาต้นฉบับของสำเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ระยอง,สุพรรณบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพสามิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพสามิต

Scroll to Top