กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 มี.ค. 2561 รวม 6 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดนครปฐม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   อัตราว่าง  1 อัตรา
   ค่าตอบแทน 13800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
   อัตราว่าง 1 อัตรา
   ค่าตอบแทน 18000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ หาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือรายวิชาดังกล่าวข้างต้น
  3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
   อัตราว่างเสียตรา
   ค่าตอบแทน 18000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   หน้ารับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า การโยธา การก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น

การรับสมัครวานเวลาราชการที่รับสมัคร

 1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่  26 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1.5x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวนสามโลก
 2. ซ้ำแล้วแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 มีนาคม 2561 ( หากเล่นหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้)
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร แบบ สด.8 หรือแบบ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการผ่านงานจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา
 7. หนังสือรับรองความประพฤติจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนาและในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงชื่อกำกับไว้ด้วย

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับสมัครกรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบตามประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top