กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มี.ค. -16 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มี.ค. -16 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มเมือง รายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ วิธีกายภาพบําบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ค่าตอบแทน  19500 บาท


 1.2 กลุ่มงานเทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( เวชกิจฉุกเฉิน)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งซึ่งจะมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงเงินวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการและงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ค่าตอบแทน 13800 บาท

การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร.2 ชั้น 3 โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. 0365 8199 3-7  ต่อ 237 ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top