สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ก.พ. 2561

“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ก.พ. 2561

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าที่รับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง
 2. งานจัดเก็บข้อมูล

1.1  ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล และบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของงาน

1.2  บันทึกความคืบหน้าของงาน มีการบันทึกการดำเนินการและความคืบหน้าของงาน

 1.  งานตรวจสอบและรายงานข้อมูล

การตรวจสอบและรายงานข้อมูลรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นในข้อมูลของหน่วยงานที่มีการบันทึกและจัดเก็บ ที่ต้องประสานร่วมกัน

 1. งานจัดทำรายงานสถิติข้อมูล

3.1  จัดทำแผนคัดกรองแบ่งแยกประเภทของเรื่อง รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน เรื่องวินัยที่อยู่ในการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2  จะทำสถิติข้อมูลเป็นรายเดือน

 1.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ  12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 2. ระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x 1.5 นิ้ว โดยสารไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป สำหรับติดใบสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

Scroll to Top