กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มี.ค. 2561

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มี.ค. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มีควำมประสงค์จะรับสมัครพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน ๒ อัตรำ
——————————-
1. ต ำแหน่งที่เปิดรับ
๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชีจ านวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ
(๒) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
(๓) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
– เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
– เป็นบุคคลล้มละลาย
– เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
– เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง
– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก เว้นแต่คดีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1) พนักงำนฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
(3) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ด าเนินการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด
(4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนขออนุมัติ และท ารายการขอเบิกจ่ายผ่านระบบ Web
Online
(5) สามารถปฏิบัติงานออกบิลใบแจ้งหนี้ ติดตามการรับช าระหนี้และตัดช าระบัญชีลูกหนี้
ออกใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบแจ้งหนี้ รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานรับช าระ และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และใบแจ้งหนี้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) มีประสบการณ์ ๐-๕ ปี
(๘) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบัญชีของหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-2-
2) พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติงานจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(4) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และบุคคลต่างๆ
เพื่ออ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีประสบการณ์๐-๕ ปี
(7) สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
(๘) หากมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หลักฐำนกำรสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมัคร)
(๒) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง
ที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นชาย
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน การฝึกงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จ านวน ๑ ฉบับ
(๖) ส าเนาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินทักษะความรู้ของผู้สมัคร (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองผ่าน
การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ใบรับรองผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ
4. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : มีนาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕. อัตรำค่ำจ้ำง : ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๖. วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร และกำรสอบสัมภำษณ์
๖.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) และที่เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.ops.go.th/main) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail :
napassawan.p@most.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๖๑ (เอกสารหลักฐานฉบับจริง
ให้น ามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
-3-
๖.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครคัดเลือก ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่ำงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๖๑ ในวันและ
เวลาราชการ
๖.๓ ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ วันจันทร์ที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส านักงาน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธีถนนพระราม ๖ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
๖.๔ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(http://www.tedfund.most.go.th) และที่เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(http://www.ops.go.th/main)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค หรือ นางสาวอมรพันธ์ สามิตร
โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ – ๕ ต่อ ๔๐๗๔

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  ,email  
สอบวันที่: 5 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top