จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

“จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก เกี่ยวกับงานการเงิน การรวบรวมรายละเอียด เเละดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ เป็นต้น รถปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

 • ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว
 • ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และนำส่งเงิน
 • ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร
 • ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน
 • ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำและขออนุมัติเบิกงบประมาณ
 • ช่วยทำบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับรายจ่าย บัญชีพัสดุ เป็นต้น
 • ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน  11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3  ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่  22-28 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ไปรษณียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ซื้อทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 8. ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
 9. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่ยื่นเอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกพว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

สำหรับสำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองความถูกต้องว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : จังหวัดเพชรบูรณ์

Scroll to Top