กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -9 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มี.ค. -9 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทราชการทั่วไป โรงพยาบาลกระบี่ แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดเป็นต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

โรงพยาบาลกระบี่ มีอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา พืช

ตำแหน่ง จิตวิทยา

จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา  8.30 น.- 16.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา (ชั้น 4)  โรงพยาบาลกระบี่ โทร.  075 626 700 ต่อ 1044

หลักฐาน และเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
  2. สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ภาคเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่ 9 มีนาคม 2561
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครนี้ได้ ทำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐานการสมัคร มีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกันอย่างละ 1 ฉบับ)
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.9 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
  7. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ. ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2535)  จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลกระบี่ (ใบรับรองแพทย์จากคลีนิคโรคจากการทำงานโรงพยาบาลกระบี่) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 (นับจากวันปิดรับสมัคร)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย (พร้อมนำหลักฐานวุฒิการศึกษาตัวจริงมาตรวจสอบด้วย)

ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (โรงพยาบาลกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top