กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -12 มี.ค. 2561

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -12 มี.ค. 2561

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 ( กระบี่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง โรงงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จัดทำทะเบียนรวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน  บำรุงรักษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2560

อัตราว่าง  1อัตรา

ค่าตอบแทน  11,280 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 ( กระบี่) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 ( กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 มีนาคม 2561  ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา  09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา  13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 07 566 2060

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x  2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ ด้วยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะซื้อตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เล่นเกมโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

6.1  สำเนาหนังสือสำคัญที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ( แบบ สด. 8)  หรือ

6.2  สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. 43)  หรือ

6.3  สำเนาใบสำคัญสำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ( แบบ สด.9) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อายุระหว่าง  17 – 20 ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้  ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 26 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นสำเนาหลักฐานทางทหารที่กำหนดตามข้อ 6.1 หรือ 6.2 แล้วแต่กรณี

 1. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น และการใช้เอกสารหลักฐานในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ทางราชการมิได้ออกให้จริง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประมง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประมง

Scroll to Top