กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.พ. -16 มี.ค. 2561 รวม 70 อัตรา

“กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.พ. -16 มี.ค. 2561 รวม 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองถนหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

  1. ผู้สมัครสอบคัดเลือก แบ่งเป็นจำนวน 2 กลุ่มดังนี้

1.1  ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์)  / เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เราเอง ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับ การอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ) มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนชายเหล่าทหารแพทย์ (จำนวน 50 อัตรา) (ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดจากกองประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง  18-25 ปี เกิดปี พ.ศ. 2536 – 2543 ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2536 ถึง 1 มิ.ย. 2543)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วิธีการรับรอง

1.2  เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็นทหารกองเกิน หรือเป็นทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (จำนวน 20 อัตรา) อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ. 2536 – 2543 ( เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2536 – 1 มิถุนายน 2543)  ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง ต่อจาก การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

  1. คุณสมบัติ

2.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 2497

2.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 และ 76 ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

2.4 เพศชาย มีความสูงต้องการ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 68 กิโลกรัมขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร

2.5  ผู้สมัครกลุ่มที่ 2  ทหารกองเกิน ไม่รับผู้ที่เกิดพ. ศ. 2560 – 2541  ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2561 แล้วสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1  เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4)

2.6  เพศหญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันสมัคร และต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ (เนื่องจากมีการทดสอบร่างกาย และเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ซึ่งหากตรวจพบภายหลังคณะกรรมการสามารถพิจารณาถนนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุได้)

2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

2.8 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ ผู้สมัครมีคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

2.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

2.11 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

2.12 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

2.14 ต้องทำการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

2.15 ต้องไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เมื่อแต่งกายในเครื่องแบบข้าราชการทหาร

2.16 ต้องสามารถรับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆได้ เช่น หน่วยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

2.17 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ และมีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  1. หลักฐานการรับสมัคร

3.1 ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย (รับได้ในวันสมัคร)

3.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (นำฉบับจริงมาด้วย)

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา จำนวน 1 ชุด (นำฉบับจริงมาด้วย)

3.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด

3.5 รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ เป็นรูปถ่ายสี พื้นสีฟ้า) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3.6 ผู้ที่เคยรับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างเอกชนมาก่อนต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ประกอบการสมัครด้วย

3.7 ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา วัน,เดือน,ปี ตั้งแต่วันบรรจุ ถึง วันสิ้นสุดการรับสมัคร ผู้บังคับบัญชา ประกอบการสมัครด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาคะแนนเพิ่ม ให้เป็นไปตามอนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ตั้งหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห  0401/ 2689  ลง  12 ก.ย. 55

3.8  ผู้ที่ใช้ ยศทหารนำหน้าชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ตามที่ได้รับยศทหารจากการสำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเป็น นาย ก่อนยื่นเอกสารการรับสมัคร

3.9 เอกสารทางทหาร ได้แก่ แบบ สด.8, แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43

3.10 สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เรียบร้อย

3.11 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

  1. วิชาที่ทำการสอบและขอบเขต

4.1 การสอบภาควิชาการ (คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80)

4.1.1  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร

4.1.2  วิชาการพยาบาล (เฉพาะคุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล)

4.1.3  วิชาภาษาไทย

4.1.4  วิชาภาษาอังกฤษ

4.1.5  วิชาความรู้ทั่วไป

4.2  การทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (คิดคะแนนเป็นร้อยละ 10)

4.3  การสอบสัมภาษณ์ (คิดคะแนนเป็นร้อยละ 10)

  1. กำหนดวันเวลา สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบ

5.1  ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561  ถึงวันที่ 16 มีนาคมพ. ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา  08.00-15.00  นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400  หมายเลขโทรศัพท์  02 354 4425  โทร ทบ. 94413

5.2  สถานที่ทำการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารบก (www.amed.go.th)

5.3  สถานที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาคารพลศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

5.4  สถานที่ทำการสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมจันทราภาส ชั้น 2 กรมแพทย์ทหารบก

  1.  กำหนดการสอบคัดเลือก ภาควิชาการ

6.1  วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา  13.00 – 13.45 นาฬิกา  รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง

เวลา  14.00 –  16.00 นาฬิกา สอบภาควิชาการ

6.2 วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ. ศ. 2561  ประกาศผลสอบภาควิชาการ

6.3 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ. ศ. 2561

เวลา 08.00 – 12.00  นาฬิกา ทดสอบร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่ง 800 เมตร)

6.4 วันอังคารและวันพุธที่ 3,4 เมษายน พ. ศ. 2561

เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา สอบสัมภาษณ์

6.5  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ. ศ. 2561  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (ขั้นสุดท้าย)

  1. ระเบียบการสอบ

7.1  ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

7.2 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบทุกครั้ง สมัครสอบเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 20 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้นนั้นๆ

7.3  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบไปให้พร้อม ได้แก่ ดินสอดำ 2B,  ปากกา, ยางลบ และชุดกีฬา

7.4  ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ตำแหน่ง: รวม70อัตรา,นายทหารประทวน,ชาย,หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแพทย์ทหารบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 23 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบ: 23 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมแพทย์ทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมแพทย์ทหารบก

Scroll to Top